PrevádzkareňAMICOMP BB s.r.o.
Bernoláková 14/B
97405 Banská Bystrica 5


: 048 /4715801
: obchod@amicomp.sk

SídloAMICOMP BB s.r.o.
Bernolákova 14/B
974 05 Banská Bystrica 5

: 36035971
: 2020087740
: SK2020087740
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5905/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93